วัตถุประสงค์
 
                
            1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะด้วยวิธีการต่างๆ เช่น แผ่นพับ เอกสารการประชุม อบรม การเยี่ยมบ้าน และการประชาสัมพันธ์ หน้าเสาธง
            2. เพื่อบูรณาการจัดการขยะรีไซเคิลในหลักสูตรการเรียนการสอนในสาระสังคมศึกษาทุกระดับชั้นเรียน
            3. เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยการเชิญชวน ให้รางวัลแก่ผู้นำขยะมาจำหน่าย
                ทั้งระดับบุคคล และระดับชั้นเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน
            4. เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคัดแยกขยะ
            5. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะ โดยเห็นคุณค่าของการแยกขยะแล้วนำไปใช้ใหม่นำไปจำหน่าย
                เป็นการเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
            6. เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนได้รับคำชื่นชมว่ามีพฤติกรรมที่ดีในการทิ้งขยะถูกที่และการรู้จักคัดแยกขยะนำไปสู่การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
 
 
เป้าหมาย
 
                
           (1)  อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียน นักเรียนเพื่อให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะ
           (2)  นำคณะครูนักเรียนไปศึกษาดูงาน โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จดำเนินการโครงการธนาคารขยะ โดยนักเรียนดำเนินการ
                ในรูปคณะกรรมการ
           (3)  มีการจัดบอร์ดและนิทรรศการ
           (4)  มีการบูรณาการในสาระสังคมศึกษาทุกระดับชั้น
           (5)  เชิญชุมชน ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ โดยนำขยะมาจำหน่าย ณ ธนาคารขยะของโรงเรียน
           (6) ส่งกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลเข้าประกวด ระดับจังหวัด และระดับภาค ของกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
 
 
 
                
 
ผลสำเร็จของโครงการ