วิสัยทัศน์การศึกษาของโรงเรียน
 
 
                "โรงเรียนได้มาตรฐาน ประสานความร่วมมือ สื่อเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจคุณธรรม นำหน้าวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน"
 
 
 
พันธกิจ
 
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียนร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน  วัด  ท้องถิ่นและสถานศึกษาอื่น จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดหมายของหลักสูตร  ดังนี้
                1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
                2. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นมืออาชีพ
                3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักการดำเนินชีวิตที่พอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                4. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการแสวงหาความรู้
                5. พัฒนาระบบสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
                6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
                7. สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด มีจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะ
                8.  สร้างเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ
 
 
 
สมรรถนะสำคัญที่โรงเรียนปลูกฝังให้เกิดในตัวผู้เรียน
 
 
                1.  ความสามารถในการสื่อสาร
                2.  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
                3.  ทักษะการแก้ปัญหา
                4.  มีทักษะชีวิต
                5.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 
 
 
เป้าหมาย
 
 
               1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเต็มตามศักยภาพ จากหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านการประเมิน ตามมาตรฐาน
               2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
               3. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
               4. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
มีค่านิยมที่ถูกต้อง สืบสานความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  ดำรงตนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอพียง
               5. บุคลากรรู้บทบาทหน้าที่ ปฏิบัติงานตามความสามารถ และความถนัดด้วยความคล่องตัวและมีส่วนร่วมในการบริหารและ
การจัดการของโรงเรียน
               6. ครูมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียน การสอนสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542       
               7. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมมี บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี         
               8. พัฒนาด้านเทคโนโลยี ให้พอเพียงกับจำนวนนักเรียนและ นักเรียนทุกคนสามารถหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตได้
               9. ทำให้ชุมชนให้การยอมรับและสนับสนุนกิจการของโรงเรียน