นางสาวกวินรัตน์  นิลวานิช

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ได้รับรางวัลครูดีเด่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปี 2556

 
 
 

นายพงษ์ศักดิ์  พิศประเทือง

ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ได้รับรางวัลครูดีเด่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปี 2556

 
 
 

นางพูนศิริ  ศรพรหมมาศ

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลครูดีเด่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปี 2556

 
 
 

นายสัมพันธ์  ฆ้องวงศ์

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  พละศึกษา
ได้รับรางวัลครูดีเด่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปี 2556