วัตถุประสงค์
 
             
            1. เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพเด็กในวัยเรียนในเรื่องของการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย การดูแลตนเองในการหลีกเลี่ยงและ
                การป้องกันสารเสพติด ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
            2. เพื่อจัดกิจกรรมด้านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายให้แก่นักเรียน
            3. เพื่อจัดการบริการด้านอนามัย ด้านสุขภาพให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
            4. เพื่อให้บริการอาหารกลางวันกับนักเรียนที่ยากจน และขาดสารอาหารให้ได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกโภชนาการ
            5. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่องปาก ตาและการใช้และรักษาความสะอาดของห้องส้วม
            6. ให้การดูแลและปกป้องนักเรียนที่ภาวะโภชนาการเกิน
 
 
เป้าหมาย
 
         
          1.  เชิงปริมาณ ดำเนินการจัดระบบส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากรจำนวน 47 คน นักเรียนจำนวน 900 คน
          2.  เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเขียนและบุคลากรทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสามารถดำรงชีวิตในสังคม
               ได้อย่างมีความสุข
 
 
กิจกรรมที่จัด
 
                
           (1) กิจกรรมอาหารกลางวันที่ราคาถูก ถูกหลักโภชนาการ
           (2) การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
           (3) กิจกรรมกีฬาสี
           (4) ชมรมเด็กไทยทำได้
           (5) กิจกรรมต้านยาเสพติด
 
 
 
ผลสำเร็จของโครงการ
 
                
           1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยถูกหลักสุขอนามัย
           2. นักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งเสพติด
           3. นักเรียนของโรงเรียนมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถผ่านการทดสอบ สมรรถภาพทางร่างกายได้สูงกว่า ร้อยละ 80    
           4. การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยของโรงเรียนเป็นระบบ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองและประชาชน
           5. โรงเรียนเทศบาลวัดเขียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
           6. โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในโครงการส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัด
               พระนครศรีอยุธยา  เห็นได้จากบุคลกรของโรงเรียนได้รับเชิญไปเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและทีมงาน                               ของโรงเรียนได้รับเชิญไปแสดงผลงาน/เสวนาเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง