ที่ตั้ง : เลขที่ 1/99 ถนน อู่ทอง  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ 13000  
โทรศัพท์ 035 - 251923   สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  มีพื้นที่  2 ไร่  2 งาน 39 ตารางวา

x

    จัดการเรียนการสอน : ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

x
    จำนวนนักเรียน : 924  คน
x

    ผู้บริหารปัจจุบัน :

              นางปริษา   พิกุลขาว   ผู้อำนวยการสถานศึกษา
               นางสุนีย์     ขันธิสิทธิ์   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร
               นางสาวกนกอร   พานดอกไม้   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ
x
    จำนวนครู : ครูประจำการ  39  คน ครูอัตราจ้าง  10  คน เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน  3   คน   รวม  52  คน
x
     บุคลากรสนันสนุน :  ภารโรง  2   คน  แม่บ้าน   1  คน รวม  3   คน
x
    คำขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร : "เสียสละเพื่อส่วนรวม ร่วมมือกันพัฒนา ซื่อตรงต่อกติกา มีเมตตารักใคร่กัน"
x
    อักษรย่อชื่อโรงเรียน : ท. ว. ข.
x

    สีประจำโรงเรียน : แดง – ขาว
           สีแดง หมายถึง ความปราดเปรื่องทางปัญญา และความสง่างามแห่งบุคลิกภาพ
           สีขาว หมายถึง ความเป็นผู้ใฝ่ประพฤติในคุณธรรมแห่งความสามัคคี มีวินัยและใจซื่อสัตย์

x
    ปรัชญาโรงเรียน :
              "วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชนก้าวไกล พลานามัยสมบูรณ์"
x
    ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน : ปราสาทสังข์ใต้ต้นหมันในรูปวงกลมสีแดง
x
    อาณาเขต :

              ทิศเหนือ        ติดกับชุมชน
              ทิศใต้            ติดกับหมู่บ้านอิสลาม
              ทิศตะวันออก  ติดกับโรงเรียนประชาศึกษา
              ทิศตะวันตก    ติดกับถนนอู่ทอง