วัตถุประสงค์
 
       
             1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้สอนในเรื่องการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
             2. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งแนวการสอน
                 แบบมีส่วนร่วมและแบบโครงงาน
             3. เพื่อพัฒนาให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก โดยมีการจัดกิจกรรมแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
 
เป้าหมาย
 
       
             1.  เชิงปริมาณ ดำเนินการกับบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน จำนวน 47 คน และนักเรียนจำนวน 900 คน
             2.  เชิงคุณภาพ ครูจำนวน 47 คนมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานในการพัฒนาวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันเทคโนโลยี
                 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอันจะเกิดกับผู้เรียนและตนเอง
 
 
กิจกรรมที่จัด
 
       
            (1) สร้างเสริมความรู้ให้แก่ครู เพื่อให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งมีการปฏิรูปตนเองในทุกด้าน
            (2) นิเทศให้ความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                 และการฝึกทักษะการนำเสนองานให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
            (3) จัดกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน แบบมีส่วนร่วมและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน
            (4) จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน
 
 
 
ผลสำเร็จของโครงการ
 
       
             1. บุคลากรของโรงเรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู
             2. บุคลากรครูได้รับความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่หลากหลาย ซึ่งเป็นผลดีต่อคุณภาพการเรียนการสอน