เกียรติยศของสถานศึกษา

ความสำเร็จของสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียนได้รับการยอมรับ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง  ชุมชนว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่น ๆ มีผลงานความสำเร็จ (ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา) มีดังนี้
                1) โรงเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ปี 2552  ของเทศบาล กลุ่มภาคกลางกลุ่มที่  6  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
                2) โรงเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ปี 2551 และปี  2553 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)                               
                3) โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล  ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาของ ระดับจังหวัด พระนครศรีอยุธยา  และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคภาคของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2552  ปี 2553 และ  ปี 2554  และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณโรงเรียนดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างยั่งยืน ระดับเหรียญเงิน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2554                         
                4) โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรอง มาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน สมศ.รอบ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558) เมื่อวันที่ 1- 3 สิงหาคม  2555 และได้รับการรับรองผล การ ประเมินเมื่อ 5 กันยายน 2554
                5) โรงเรียนเป็นตัวอย่างในการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่น ๆ ในด้านต่าง ๆ มีคณะศึกษาดูงานจากองค์กรชุมชน สถาบัน การศึกษา  และสื่อสารมวลชนมาศึกษาดูงานการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  นำมาซึ่งความภูมิใจ ของบุคลากร โดยรวม ดังนี้ี้

          

ที่
หน่วยงานที่ขอศึกษาดูงาน
วันเดือนปี/เรื่องศึกษาดูงาน
1
นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สาขาสกลนคร จ. สกลนคร
25 มกราคม  2552
การดำเนินงานธนาคารขยะ ในโรงเรียน
2
ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนวัดช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 25 มีนาคม  2552
หลักสูตรสถานศึกษา 2551 โรงเรียนต้นแบบ
3
คณะครูโรงเรียนประชานุกูล  และคณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อมจากเทศบาลตำบลท่าเรือ อ. ท่าเรือ  จ. พระนครศรีอยุธยา  5 กุมภาพันธ์ 2552
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน
4
คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่น ระดับสูง รุ่น 3  วิทยาลัย การ ปกครอง คลอง 6 อ. ธัญบุรี   จ. ปทุมธานี 23  กุมภาพันธ์  2552
การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล
5
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดมารวิชัย เทศบาลตำบลมารวิชัย อ. เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา 12 มิถุนายน  2552
- การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบ
- การจัดการศึกษาเอกสารอนุบาล
6

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 จำนวน 16 โรงเรียน

12 มิถุนายน 2552
-   คณะครู / นักเรียนระดับประถมศึกษา
16 มิถุนายน 2552 
-   คณะครู / นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
-   ศึกษาดูงาน การจัดการเรื่องธนาคาร 
ขยะในโรงเรียนตามโครงการอบรม
และทัศนศึกษา ดูงานธนาคารขยะ
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2552
1)โรงเรียนวัดทางยาว 
2)โรงเรียนประสาททอง     
3)โรงเรียนวัดช่างทอง
4)โรงเรียนวัดโบสถ์
5)โรงเรียนวัดเทพมงคล
6)โรงเรียนวัดกระโดงทอง
7)โรงเรียนวัดสามกอ
8)โรงเรียนลาดบัวหลวง
9)โรงเรียนบางไทร                             
10)โรงเรียนวัดไทรโสภณ
11)โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์               
12)โรงเรียนบ้านข่อยโทน     
13)โรงเรียนวัดหัวเวียง                        
14)โรงเรียนเทพมงคล      
15)โรงเรียนหงส์ประภาสประสิทธิ์   
16)โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข 
7
คณะนักศึกษา จากสถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กทม. 10  สิงหาคม  2552 การดำเนินงานธนาคารขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
8
คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลประสาททอง อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา  9 กันยายน 2552
หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
9
คณาจารย์ และนักศึกษาจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 6 ตุลาคม  2552 การดำเนินงานธนาคารขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
10
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ เทศบาลตำบลท่าบ่อ อ.เมือง   จ.หนองคาย  10  กันยายน 2552
- การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  SBM (School Based  Management)
- หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบ
11
นักศึกษาปีที่ 4จากภาควิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จ. ปทุมธานี
15  กันยายน 2552
กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน
12
คณะผู้บริหาร  ครูและ อสม. เทศบาลนครนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม   15  ธันวาคม 2552
การดำเนินงานธนาคารขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
13
คณะนักศึกษา ระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย นาโกยา (NAGOYA  UNIVERSITY )  ประเทศญี่ปุ่น   23  กุมภาพันธ์  2553
การดำเนินงานธนาคารขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
14
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม   สำนักงานเขตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา เขต 2  25 มีนาคม  2553
หลักสูตรสถานศึกษา 2551 โรงเรียนต้นแบบ
15
คณะผู้บริหาร  ครู เทศบาลนครยะลา   อ. เมือง  จ. ยะลา 10  มิถุนายน 2553
- การดำเนินงานธนาคารขยะเพื่อ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
- การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM (School Based  Management)
16
คณะผู้บริหารจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 30  มิถุนายน 2554
การดำเนินงานธนาคารขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
17
คณะของผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13 กรกฎาคม  2554
- ศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและ
มอบถังอุปกรณ์ จัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพแก่โรงเรียน
18
คณะเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 23 กรกฎาคม  2554
- ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและการดำเนิน
งานธนาคารขยะในโรงเรียน
19
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT) ร่วมกับคณะของข้าราชการระดับผู้บริหารจากประเทศอินเดีย 10 สิงหาคม 2554
- ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการธนาคารขยะในโรงเรียน
และการประดิษฐ์เศษวัสดุรียูส
20
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและสถาบันพระปกเกล้า 24 สิงหาคม  2554
ศึกษาดูงานและจิตตามผลโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมือง
21
คณะนักศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 50  คน 8  กันยายน  2554
ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารสารสนเทศทางการศึกษา
22
คณะผู้บริหารและครูเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง 16  กันยายา  2554
ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
23
คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิบุระ(Asian Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น 16  กันยายา  2554
- ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและการดำเนิน
งาน ธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียน
24
คณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เขตพื้นที่เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 15 มีนาคม 2555
- ศึกษาดูงานเรื่องการจัดนิทรรศการทางวิชาการ โครง การโรงเรียนเทศบาล วัดเขียนน่าอยู่
25
คณะผู้บริหาร(นายกเทศมนตรี)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสถาบัน พัฒนาผู้บริหารท้องถิ่น รุ่น 24 วันที่ 15 มีนาคม 2555
- ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมธนาคารขยะรีไซเคิลและเยี่ยมชมนิทรรศ
การทางวิชาการโครงการโรงเรียนเทศบาลวัดเขียนน่าอยู่
26
คณะนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการต่างๆ มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นำโดย ผศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ
วันที่ 16 มีนาคม 2556
- ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษา  สำหรับโรงเรียน ขนาดกลาง
27
คณะผู้บริหารและครูจากเทศบาลตำบล  เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  นำโดย นายประทีป  ทวยเจริญ  นายกเทศมนตรีเกาะพะงัน วันที่ 30 มีนาคม 2556
- ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโดย ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) และการจัดการ ค่ายปฐมวัย
28
คณะผู้บริหารและครูจากเทศบาลสงขลา จังหวัดสงขลา วันที่  16 กรกฎาคม 2556
- ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) และการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน
29
โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดขยะ (Zero Waste School)เฉลิพระเกียรติ58 พรรษาปี 2556 ระดับประเทศ (1 ใน 7 โรงเรียน)  วันที่  27 กันยายน 2556
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30
คณะจากภาควิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian institute of Technology) วันที่  13 พฤศจิกายน 2556
- ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วมปี 2554 และการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียน