ว่าที่ร้อยตรีชัยวุฒิ  การศักดิ์
ประธานกรรมการ

   
 

นายเชิดเกียรติ   อนุสนธิพัฒน์
รองประธาน ฯ
   

นายรังสรรค์ พานดอกไม้
รองประธาน ฯ
 
 
 
 

ผศ.อุทิศ   นวลเจริญ
กรรมการ

   

นางสาวอัญชลี  รุ่งโรจน์
กรรมการ
 
 
 

นายสุระ  การประเสริฐ
กรรมการ
 

นายปิ่น  บุญยานันต์
กรรมการ
   
นายปิ่น  บุญยานันต์
กรรมการ

 
 
 

นายสุชน  ควรสนอง
กรรมการ

 

นายสมนึก  ปิ่นสวัสดิ์
กรรมการ

   
นางตติยา  ไชยเสนา
กรรมการ

 
 
 

นายพงษ์ศักดิ์   พิศประเทือง
กรรมการ

 

นางปริษา   พิกุลขาว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

   
นางสุนีย์    ขันธิสิทธิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ