000
นางปริษา   พิกุลขาว
 ตำแหน่งปัจจุบัน :
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.4 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
x
 วุฒิการศึกษาสูงสุด :
ปริญญามหาบัณฑิต(ศษ.ม)   สาขา การบริหารการศึกษา
x
 ประวัติการรับราชการ :
 

1. เริ่มรับราชการวันที่ 1 ตุลาคม พ. ศ. 2522  ตำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนชุมชน ป้อมเพชร
2. ศึกษานิเทศก์ (หัวหน้างานนิเทศการศึกษา) กองการศึกษา  เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา
ปี  พ.ศ.2529 - 2538
3. อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ ตั้งแต่ปี 2539 - 30 เมษายน พ.ศ. 2542
4. ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2543 - 2547
5. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน คศ. 3 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน  2548

6. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน คศ. 4 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2555
x
 ปรัชญาการทำงาน :
 "คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง มุ่งสำเร็จ"
x
 ผลงานที่ภาคภูมิใจ :
 

1. ได้รับคัดเลือกเป็นศึกษานิเทศก์ตัวแทนเขตการศึกษา 6 เข้าร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และไปดูงาน การจัดการ ศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ปี 2538
2. ได้รับรางวัลผู้บริหารต้นแบบโครงการรุ่งอรุณ (โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) ของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2543
3. ได้รับรางวัลผู้บริหารผู้บริหารคุรุสภาดีเด่น (ระดับประถมศึกษา) ของอำเภอ พระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2546
4. ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ประจำปี 2543, ปี 2546 และ ปี 2550

5. ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ของสำนักงาน สก.สค. ปี 2553
                

 

     
     
   
 
นางสุนีย์    ขันธิสิทธิ์
 ตำแหน่งปัจจุบัน :
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
x
 วุฒิการศึกษาสูงสุด :
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

x
 ประวัติการรับราชการ :


1. เริ่มรับราชการ 12 พฤศจิกายน 2519ตำแหน่งครู1ร.ร.เทศบาลวัดเขียน
2. รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 กรกฎาคม 2554


 ปรัชญาการทำงาน :
"คิดดี พูดดี ทำดี ส่งเสริมคนดี"
x
 ผลงานที่ภาคภูมิใจ :
 

1. ได้รับรางวัลครูดีเด่น กรมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2544
2. ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานด้านจริยศึกษาดีเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2545
3. ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นระดับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2548
 
                
 
     
     
     
 
น.ส.กนกอร พานดอกไม้
 ตำแหน่งปัจจุบัน :
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ
x
 วุฒิการศึกษาสูงสุด :
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก ภาษาไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

x
 ประวัติการรับราชการ :1. เริ่มรับราชการ 12 พฤศจิกายน 2519 ตำแหน่งครู1ร.ร.เทศบาลวัดเขียน

2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ ร.ร.เทศบาลวัดเขียน

 ปรัชญาการทำงาน :
"ตั้งใจและรักในงานที่ทำ มุ่งความสำเร็จ"