วัตถุประสงค์
 
             
            1. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันจัดนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  และกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน คณะกรรมการสถานศึกษา และประชาชนในชุมชนวัดเขียน
            2. เพื่อส่งเสริมให้คณะครู นักเรียน และชาวชุมชนวัดเขียน รักและภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตนเอง
            3. เพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการ และการพัฒนาด้านวิชาชีพ แก่คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดเขียนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไป
            4. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนซึ่งผ่านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนและจากชุมชนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง
ได้ต่อไป
 
 
เป้าหมาย
 
         
          1.  เชิงปริมาณ คณะครู และนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
          2.  เชิงคุณภาพ จัดกิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาชีพ ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและโรงเรียน รวมทั้งผลงานทางวิชาการ โดยอาศัยความร่วมมือของครู นักเรียน และชุมชนได้ร่วมกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่จัด
 
                
           (1) สร้างเสริมความรู้ให้แก่ครู เพื่อให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งมีการปฏิรูปตนเองในทุกด้าน
           (2) ให้นักเรียนและครูนำผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนมาแสดง
           (3) จัดกิจกรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้นอกห้องเรียน
           (4) จัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างให้นักเรียนกล้าแสดงออก
      
 
 
 
 
 
 
ผลสำเร็จของโครงการ
 
                
           1. เกิดความร่วมมือ ร่วมใจระหว่างบุคลากรของโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง
           2. โรงเรียนได้เผยแพร่ กิจกรรมผลงานทางวิชาการให้สาธารณชนได้รับทราบ
           3. นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพความสามารถ เป็นที่ยอมรับของชุมชน ด้วยความภาคภูมิใจ    
           4. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชนไว้วางใจในการนำบุตรหลานเข้ามาเรียน