เกียรติภูมิความสำเร็จของผู้บริหารและครู
ที่
รายการ
รางวัลที่ได้รับ
วัน/เดือน/ปี
สถาบันที่มอบให้
1
ผู้บริหารดีเด่น นางปริษา พิกุลขาว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับ รางวัลผู้บริหารดีเด่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา ประจำปี 2550
2
ผู้บริหารผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อการศึกษา
นางปริษา พิกุลขาว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัล ผู้บริหาร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการ ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคคลากร ทางการศึกษา
(สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2553
3
โครงการประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุระดับ
มัธยมศึกษา
นางพูนศิริ ศรพรหมมาศ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดสื่อการเรียน การสอน สิ่งประดิษฐ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปี 2552
4
โครงการประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุระดับ
มัธยมศึกษา
นางพูนศิริ ศรพรหมมาศ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดสื่อการเรียน การสอน สิ่งประดิษฐ์
สำนักส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2553
5
การประกวดสื่อการเรียนการ
สอน สิ่งประดิษฐ์ประเภท ของเล่น ระดับประถมศึกษา
นางสาวภัควิภา พงษ์สุภาพ ชนะเลิศการ ประกวด สื่อ การเรียนการสอนสิ่งประดิษฐ์ ประเภท ของเล่น ระดับประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปี 2553
6
ครูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการ
ศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์๋ พิศประเทือง ได้รับรางวัล ครูผู้ ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสิีการและ
สวัสดิภาพครูและบุคคลากร ทางการศึกษา
(สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2553
7
การแข่งขันการประกวด
มหกรรมวิชาการเทศบาลภาค กลาง "เมืองกาญจน์วิชาการ 53 "
นางประนอม เจริญสุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
13 - 15 มกราคม 2553 ครั้งที่ 6 เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
8
ครูปฏิบัติการสอนดีเด่นระดับ
พื้นฐาน
นางนภา ฮกทา ได้รับรางวัลครูปฏิบัติการสอนดีเด่น
ระดับพื้นฐาน
คุรุสภา ประจำปี 2553
9
ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น
"ครูดีศรีท้องถิ่น"
นางนุชณี ศรีรัตนกูล ได้รับราง วัลครู ปฏิบัติการ สอนดีเด่น "ครูดีศรีท้องถิ่น" 16 มกราคม 2554 องค์กรปกครองท้องถิ่น (อบจ.)ประจำปี 2553
10
ครูดีเด่น นายพงษ์ศักดิ์ พิศประเทือง ได้รับรางวัลครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2553
11
การประกวดสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา
นางศิริรัตน์ มั่นศิล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ชื่อผลงานสื่อ "กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยการบวก" กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ประจำปีการศึกษา 2553
12
การประกวดสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา
นางสาวนุษบา สุขญาณกิจ ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ชื่อผลงานสื่อ"เกมส์เศรษฐี IQ สูงชุด ขุมทรัพย์ความรู้" กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ประจำปีการศึกษา 2553
13
การประกวดสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา
นางมาลัย สง่าวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ชื่อผลงานสื่อ "Exciting Ladder Game" กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ประจำปีการศึกษา 2553
14
การประกวดสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา
นายชาตรี มณีแสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ชื่อผลงานสื่อ "รายงานการ ใช้บท เรียนสำเร็จรูปจำนวนเต็ม" กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ประจำปีการศึกษา 2553
15
การประกวดสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา
นางสาวหรรษลักษณ์ ผาณิตเศรษฐกร ได้รับราง วัลเหรียญทอง การ ประกวด สื่อนวัตกรรม ทาง การศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย ชื่อผลงานสื่อ "ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ" กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ประจำปีการศึกษา 2553
16
การแข่งขันทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการภาคกลาง นางมาลัย สง่าวงศ์ รางวัลเหรียญทองแดง ประกวดสื่อกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 17 - 19 มิถุนายน 2554 นครปฐมวิชาการ 54
ครั้งที่ 7
17
ครูดีเด่น นางประนอม เจริญสุข ได้รับรางวัลครูดีเด่น สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2554
18
ครูสอนดี นางศิริรัตน์ มั่นศิล ได้รับรางวัลครูสอนดี ครูสอนดีระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2555