นักเรียนดีเด่น
 

             

 
           ฃื่อ เด็กหญิง เกล็ดแก้ว จันทร์ศรี
           เกิดวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2539
           กรุ๊ปเลือด AB
           บิดา ชื่อ นาย ปิยะ จันทร์ศรี
           มารดา ชื่อ นาง ทองเกิน จันทร์ศรี
           อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ 10 อำเภอพระนครศรีอยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           กำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
          
              ผลงาน
       1.1 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น ประจำปี 2554 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
       1.2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับภาคกลาง ที่จังหวัดนครปฐม
       1.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับภาคกลาง ที่จังหวัดกาญจนบุรี
       1.4 ได้รับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลาง ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
       1.5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลาง ที่จังหวัดราชบุรี
       1.6 ได้เป็นตัวแทนการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ การทำข้อสอบ ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
       1.7 ได้เป็นแกนนำ การอบรม คนดีศรีอยุธยา
       1.8 ได้ลำดับที่ 1 ในการสอบวิทยาศาสตร์เสริมปัญญา ในปี 2551 และ 2553 ระดับจังหวัด