ผลงานนักเรียน
 

 

 


          
1.นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันการประกวดมหกรรมวิชาการ 
เทศบาลภาคกลาง เมืองโอ่งวิชาการ  ครั้งที่ 5  เทศบาลเมืองราชบุรี   แข่งขันระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2552 ณ เทศบาลเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ดังนี้

       1.1. เด็กหญิงวราภรณ์  สุทธิชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่  3
       1.2. เด็กหญิงพีระพร พ่วงพันธ์  เด็กหญิงณัฐพร  เพิ่มตระกูล และเด็กหญิงแพรพลอย บุญศักดิ์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้  ช่วงชั้นที่ 3
 
       1.3. เด็กหญิงพรรณธิการ์  ฟองอ่อน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2
       1.4. เด็กหญิงปารีส  แหวนทองคำ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2
       1.5. เด็กชายภากร  สุขเขตต์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel  ช่วงชั้นที่ 2
       1.6. เด็กหญิงจุฑานาถ  ซื่อตรง  เด็กหญิงเกล็ดแก้ว    จันทร์ศรี และ เด็กหญิงนันทนา  จริมา  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2  
          
2.นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันงานมหกรรมทางวิชาการ
เทศบาลภาคกลาง กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น ที่ 1, 5, 6 ครั้งที่ 6/2553 กาญจนบุรีวิชาการ’53 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2553        ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ได้แก่
       2.1. เด็กหญิงวราภรณ์  สุทธิชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
       2.2. เด็กหญิงปารีส  แหวนทองคำได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
       2.3  รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษาได้แก่เด็กหญิงชลิดา  การภพ  , เด็กหญิงขนิษฐา  พลีขันธ์ และเด็กหญิงรัชนก  พรหมคีรี
       
2.4. รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิงสุกัญญา   พรรณจริต  ,เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภักดีโชติ และเด็กหญิงธนิศา  เพียรกิจกรรม
       2.5. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงนภัสวัลย์   ทองสุวรรณ์, เด็กหญิงอภิญญา  กวน และเด็กหญิงวาสนา  หมื่นศรีพรม
       2.6.  รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงจุฑามาศ  ไหมอุ้ม
       2.7.รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงเกล็ดแก้ว  จันทร์ศรี