วัตถุประสงค์
 
             
            1. เพื่อฝึกนักเรียนทุกคนให้ดูกีฬา เชียร์กีฬาเป็น และถูกต้องตามกติกา
            2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกาย และรักการออกกำลังกาย
            3. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
            4. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ
           
 
 
เป้าหมาย
 
         
          1.  เชิงปริมาณ นักเรียนในทุกระดับชั้น (อนุบาล–มัธยมศึกษาปีที่3) เข้าร่วมการแข่งขัน และเชียร์กีฬา
          2.  เชิงคุณภาพ นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  และปฏิบัติตามกฎ กติกา  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
 
 
กิจกรรมที่จัด
 
                
           (1) สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน  ในการแข่งขันกีฬาสี  เชียร์กีฬา
           (2) ให้นักเรียนรู้จัก กฎกติกา  การเล่นกีฬาและการปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
           (3) นักเรียนได้เป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับเทศบาล
          
 
                
 
 
 
ผลสำเร็จของโครงการ
 
 
           1. นักเรียนดูและเล่นกีฬาเป็น ถูกต้องตามกฎกติกา
           2. นักเรียนมีความรักในการออกกำลังกาย
           3. นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักให้อภัย
           4. ได้ตัวแทนของนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ