วัตถุประสงค์
 
             
            1. เพื่อสร้างสร้างนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีความสามารถและมีเหตุผล และมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาของชุมชน 
            2. เสริมสร้างนักเรียนและเยาวชนให้มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและประเทศชาติในอนาคตให้มากขึ้น


 
 
เป้าหมาย
 
         
          1.  เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการดำเนินกิจกรรมในห้องเรียน มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนรุ่นน้องได้จำนวนร้อยละ 60

          2.  เชิงคุณภาพ นักเรียนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ให้ความสำคัญกับปัญหาของส่วนรวม มีส่วนร่วม และแก้ไขปัญหาชุมชน
 
 
               

 
 
 
ผลสำเร็จของโครงการ
 
 
           1. พลเมืองไทยรุ่นใหม่มีความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจ ในความเป็นประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาในชุมชน
           2. ครูผู้สอนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดตามหลักการประชาธิปไตยที่ยั่งยืน