วัตถุประสงค์
 
             
            1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของสถานที่สำคัญในท้องถิ่น
            2. เพื่อให้นักเรียนสามารถแนะนำสถานที่สำคัญในท้องถิ่นได้
            3. เพื่อฝึกการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
            4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

 
 
เป้าหมาย
 
         
          1.  เชิงปริมาณ ดำเนินการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน จำนวน 20 คน

          2.  เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ ทักษะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการแนะนำสถานที่สำคัญในท้องถิ่น สามารถประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการธนาคารขยะของโรงเรียนต่อผู้มาศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างน้อย 10 คน
 
 
               

 
 
 
ผลสำเร็จของโครงการ
 
 
           1. นักเรียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยใช้ภาษาอังกฤษได้
           2. นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษ
           3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ