จุดมุ่งหมาย
 
             
            1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเข้มแข็งจนสามารถเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียน
สามารถ จัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
            2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริม ให้มีความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยะภาพ ของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพได้
            3. โรงเรียนจัดการฝึกอบรมตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ มีทักษะ หรือ มีอาชีพที่สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้
            4. โรงเรียนจัดหาและให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการและตามศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
ให้มี ความรู้ มีทักษะหรือมีอาชีพที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้
 
 
เป้าหมาย
 
         
          1.  เชิงปริมาณ
- การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนโรงเรียนสามารถเกณฑ์เด็กในพื้นที่บริการเข้าเรียนได้ ร้อยละ 100 นอกจากนี้ได้มีนักเรียนนอกเขตบริการ เข้ามาเรียน ในอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี
- นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 (การศึกษาภาคบังคับ) ทุกคน และเป็นไปตาม พระราชบัญญัต ิการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542
          2.  เชิงคุณภาพ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  อยู่ในระดับดี ผลการทดสอบความรู้รวบยอดระดับชาติ ระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาสูงกว่าของระดับประเทศ  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  อยู่ในระดับ  ดีผลการทดสอบความรู้รวบยอดระดับชาติ ระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาสูงกว่าของระดับประเทศ  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้
- การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  เรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
 
วิสัยทัศน์
  มุ่งสู่  “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต”
               

 
พันธกิจ
 
 
            1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            2. จัดการเรียนการสอนที่มีหลากหลายโปรแกรมตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละคน

            3. จัดการฝึกอบรมตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละ คนตาม อัจฉริยภาพของผู้เรียน แต่ละคนจนสามารถนำทรัพยากรหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบอาชีพได้
            4. จัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ ของแต่ละคนจนสามารถ นำทรัพยากรหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบอาชีพได้