วัตถุประสงค์
 
             
            1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและความสามารถในกระบวนการทั้ง 8 สาระตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง
            2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จำลองของค่าย เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนในโรงเรียน
            3. นักเรียนได้รับการฝึกทักษะที่จำเป็นซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
            4. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  บรรยากาศ และความร่วมมือในการทำงานเชิงวิชาการ
            5. เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนได้เป็นตัวแทนแข่งขันทางวิชาการในระดับต่างๆ
 
 
เป้าหมาย
 
         
          1.  เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ของโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

          2.  เชิงคุณภาพ นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน  มีทักษะและความสามารถในกระบวนการทางวิชาการ   ถึงร้อยละ 65


 
               

 
 
ผลสำเร็จของโครงการ
 
 
           1. นักเรียนมีทักษะและความสามารถในกระบวนการทางวิชาการ ตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเองดีขึ้น
           2. นักเรียนมีทักษะที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
           3. ได้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาเพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้สู้อาเซียนต่อไป
           4. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน